تاریخ قراگزلو ها

در زمان پادشاهی ناصرالدین شاه ، قراگزلو ها طایفه ای در همدان بودند که با اظهار اختیار و وفاداری کامل نسبت به آقامحمدخان او را در براندازی خاندان زند ( جعفرخان و لطفعلی خان) یاری دادند. آنها پس از آقا محمدخان، به یاری و کمک نظامی فتحعلی شاه شتافتند. .... که این طایفه به سرکردگی مردان برگزیده ، برای شرکت در لشکرکشی های دولتی قاجاری به مناطق مختلف گسیل می کردند به تدریج تبدیل به رکن مهمی از قوای نظامی کشور شد.
بدین طریق عده ای از رؤسای طایفه قراگزلو با شرکت در عملیات نظامی ضمن افزایش قدرت و نفوذ محلی ، دربار و دستگاه سلطنتی جای گرفتند.
به بیان دیگر باید گفت قراگزلو ها که در میان آنان صاحبان قلم و سیاست نیز بودند از بازوهای نظامی دولت قاجاری محسوب می شدند.
آنها با اینکه در نواحی غرب ایران حافظ منافع دولت مرکزی بودند، بارها به مأموریتهای مختلف در جنوب و شرق و شمال رفتند و با افغانها ،انگلیسیها و روسها درگیر شدند.
قراگزلوها حق بزرگی بر گردن دولت قاجاری داشتند. یکی از سرداران قراگزلو که در خدمت نظامی سلسله قاجار بوده سرتیپ نبی خان از تیره عاشق لو بود که سرکردگی .... آن طایفه را در زمان سرکوب افغانهای هرات توسط الله یارخان آصف الدوله به عهده داشت. (1253 ق). محمود خان ناصرالملک ضمن گسترش ارتباط خود با دربار، ریاست اخراج قراگزلو را هم در دست گرفت و در اوایل پادشاهی ناصرالدین شاه، میرزا تقی خان امیر کبیر ، او را به نیابت آجودان باش انتخاب کرد. لذا محمود خان از همان ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه دارای مناصب بود.


این مطالب مختص سایت مرتضی قراگزلو میباشد
/ 0 نظر / 32 بازدید