سخنان بزرگان

پند بزرگان     

 •                                           Home page     

 • « پیروزی از آن مردمانی است که همیشه تواناییِ در برابر سختی ها را داشته باشند . »   خواجه نصیر توسی   

 •   « سرنوشت با پرور دگار است ، خشنود به آنم ، در سختی شکیبا یم ، شکوه نکنم ، بدتر از این سختی باشد و سختی بگذرد ،  در پناه و یاری پرور دگار .  »      بزرگمهر

 •   « مردمان را خُرده مگیرید ( عیب مگیرید )  که هیچ کس بی خُرده نیست . »   بزرگمهر

 •   « دانشورِ خوب تنها برای رسیدن به راستی تلاش می کند و هنگانی که به راستی دست یافت به آرزوی خود رسیده است . پس در شان دانشور نیست که برای بدست آوردن شهرت و خود نمایی و کوچک کردن دیگران به کار پژوهش بپردازد . »  محمد خوارزمی 

 •  « رسد بان باید هشیار باشد و پیوسته درستی کار خود را بیازماید و بر خود خورده بگیرد و از خود پسندی به پرهیزد و بر کوشش بیفزاید و ازین کار خسته نشود .»  بیرونی خوارزمی ب 82 نهایات

 •   « از خدا می خواهم که مرا براه راست بدارد ، و به دریافت راستی کمک کند ، و راههای آن را روشن سازد ، و باز دارنده های رسیدن به خواسته های پسندیده را ، با فراخی و بخشش خود از میان بردارد ، که او بر هر چیز که بخواهد توانا و بهترین یارو نیکو ترین یاور است . »   بیرونی خوارزمی

 •   « آری تعصب چشمهای بینا را کور می کند و گوشهای شنوا را کر می سازد و هر کسی را به باوری وادار می کند که خرد و دانش آنرا گواهی ندهد.»  بیرونی خوارزمی ب 100 التفهیم.

 •   « مردم به نهاد خود آزمندِ دانستن آنچه بر آنها پوشیده است می باشند . » بیرونی خوارزمی ب 13 نهایات .

 •   « و کاری را که من کردم وظیفه هر انسانی است نسبت به پیشینیان خود ، که کار آنانرا با دیدی منت بنگرد و اگر خلل یا سهوی در کار آنان مشاهده کرد با فروتنی در تصحیح آن بکوشد  .  » بیرونی خوارزمی برگ 130 هزاره بیرونی

 •   «کارِ دانش ، آدمی را از کارهای روزانه ی روزگار دور می کند و خواسته را بیشتر به بررسی دانش ناچار می کند تا راه، بیشتر بسوی امید و ارزش های دست مایه ها قرار گیرد . » بیرونی خوارزمی ( برگ 40 هزاره بیرونی )

 •     « دانش پژوه چندان به خوشی تن نمی پردازد . » خواجه نصیر  توسی

 •    « چند چیز مردمانرا بیش به کار اندر باید ؛ خرد ، هنر ، دیدن و دانش دانستن ، توانگری و دادی ،خوب پنداری ، خوب گفتاری و خوب کرداری  . »  برگ 180 متون پهلوی

 •    « به فرهنگ خواستاری کوشا باشید چه فرهنگ اندر ( روزگار ) فراخی پیرایه و اندر سختی پناه و اندر نیاز دستگیر و اندر تنگی پیشه است  . »  برگ  182 متون پهلوی

 •    « توانایی خرد و اندیشه بر پایه ی دیدن ، پژوهیدن آزمودن استوار است . نه بر پندار بافی و پیش داوری های پوچ و نادرست و شنیده ها . » رستم شهزادی

 •   « اشا یا اشویی برابر راستی ، پاکی ، سامان ، آرامش جهان ، هنجار هستی ، درستی ، پارسایی ، پرهیز کاری ، داد ، نیکویی ، پیمان داری ، و ... می باشد ،  درستکار آنست که اگر راستی و آشویی به زیان اوست دست از آن بر ندارد و از آن نگریزد . رستگاران همیشه راست و درست اند . » وهمن برگ 28 شماره یکم

 •                          ز یزدان و از ما بر آن کس درود                    که تارش خرد باشد و داد پود        فردوسی توسی

 •                        نام نیکو گر بماند ز آدمی                      به کزو ماند سرای زرنگار     سعدی شیرازی          

 •  « باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود.»    نیما یوشیج

/ 0 نظر / 5 بازدید