ایران

 

 

 

ما کهن ترین کشورجهاتیم که یکتا پرستی راپایه گذاری کردیم 

ما ازسرزمینهای باستانی باشکوهی هستیم که بیدادگریها,

آزارهاوستمهارادرهم کوبیدیم.

مامرز و بومی هستیم که داد و دهش و بخشندگی وبزرگواری بنیاد نهادیم.

ما پندارنیک,گفتار نیک وکردارنیک را ره آوردهمگان نمودیم.

مابه هر جاپاگذاشتیم,شادی وخرمی آفردیم,به هرسرزمینی رفتیم,

آزادی و آزادگی و آزادمنشی رابه همراه بردیم وبه هر کشوری روی آوردیم,

آسایش وآرامش وخوشبختی رابه مردمش ارزانی داشتیم.

ره آوردمابه مردم کشورهای جهان,فرهنگ پر فروغی بود که رهنمود

رادمردی,مردمی,راستی ودرستی,نیکی ونیک خواهی بود

/ 0 نظر / 5 بازدید