مناطق باستانی شهرستان کبودراهنگ

ثبت

نام اثر

استان

شهرستان

تاریخ ثبت

3248

پل کوریجان

همدان

کبودراهنگ

25/12/79

5696

حمام داق داق آباد

همدان

کبودراهنگ

25/12/80

7013

تپه کوریجان

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7015

قباق تپه

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7016

محوطه حاتم آباد

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7017

گوی تپه 

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7018

تپه کوریجان

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7019

تپه قبرستان نو آباد

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7020

تپه قبرستان

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7021

دعوا تپه

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7022

تپه نور آباد

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7023

تپه نظر 

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7024

تپه روستای متروک

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7025

تپه روستای متروک

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7026

تپه روستای متروک

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7027

حسن تپه

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7028

تپه حاتم آباد

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7029

تپه نور آباد 

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7030

تپه زندان نادر

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7031

تپه بزرگ

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7032

ساری تپه

همدان

کبودراهنگ

10/10/81

7594

تپه برز خانه

همدان

کبودراهنگ

17/12/81

9880

حمام اعظم

همدان

کبودراهنگ

82/06/11

9881

تپه روعان

همدان

کبودراهنگ

82/06/11

 منبع :http://kourijan.persianblog.ir

/ 0 نظر / 22 بازدید