سیگاری ها

نیمکتی برای سیگاری ها

 

 

 

 

 

 

 Created by designer Fatih Baltas, Smoker Bench is a project of social responsibility. In many places in America, smoking in public is illegal. What’s a chain smoker to do? Even they need a comfy spot to enjoy the slow effect of black lung. 

/ 1 نظر / 4 بازدید
فافا

خدا رو شکر یکی دلش به حال ما سیگاری ها سوخت...