متن نامه قدیمی کبودراهنگ


از آقایان نامبردگان ذیل تقاضا دارد وجوه تعیین شده بشرح ذیل را جهت خریدن ۴ عدد چراغ دستی در وجه محمد شبگرد برسانند و تعهد کنندگان مقابل نام خود را امضا نمایند .خرید چراغ دستی به بازار قدیمی کبودراهنگ 1328

/ 0 نظر / 88 بازدید