نویسنده: جمشید چایانی-کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی - ۱۳۸٩/٤/٩

زیباترین خانه دنیا - خانه رونالدینهو در اسپانیا
Image
زیباترین شهر دنیا، ونکوور کانادا
Image

زیباترین آبشار دنیا یعنی نیاگارا در مرز آمریکا و کانادا
Image
زیباترین پل دنیا ساخته شده در ژاپن
Image
زیباترین چشمان دنیا ... دختر افغانی