نویسنده: جمشید چایانی-کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی - ۱۳۸۸/۱۱/۱۱

کبودراهنگ سرزمین سنگ و آب

سرزمین غار های شگفت انگیز

سرزمین دلیر مردان و شجاعان

سرزمین آزادگی و عزت

سرزمین دار المومنین