نویسنده: جمشید چایانی-کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی - ۱۳۸۸/۱۱/۱٢

مجموعه آثار حاجی عبدالله خان قراگوزلو امیر نظام همدانی، درگذشته 1334 ه.ق